Original Spezifikation W.A.V.E Artikelnummer Beschreibung
A74L-0001-0117/2.2
A74L-0001-0139#2.2
4017 Inverter Unit 2.2
A74l-0001-0089
A74L-0001-0139#3.7
4016 Inverter Unit 3.7
A74L-0001-0117#0.75
A74L-0001-0102#2007P
A74L-0001-0139#0.75
4018 Inverter Unit 0.75

Nur durch versiertes Fachpersonal installieren, bei technisch korrekter Verwendung !